Styl našeho vzdělávání je založen na principu prožitkového a kooperativního učení hrou, které vychází z přímých zážitků.

Snažíme se rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládnout nároky života, které jsou a budou na ně kladeny.

 Cílem naší práce je:

 • usnadnit dětem vstup do MŠ – adaptační program s postupně přivyknout dětí na nové prostředí 
 • vycházet z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit jiným tempem
 • respektovat vrozené i získané osobní dispozice
 • ocenit snahu každého dítěte
 • zprostředkovávat dětem prožitky, kde kvalita převládá nad kvantitou
 • snažit se o maximální spokojenost dětí, pocit jistoty a bezpečí v MŠ
 • vytvořit atmosféru laskavosti, porozumění, empatie a tolerance
 • poskytovat dětem optimální množství podnětů pro rozvoj osobnosti dítěte
 • vytvářet příležitosti k vnitřní motivaci dítěte, ukázat mu, jak zajímavá činnost je učení
 • vytvářet s dětmi vlastní pravidla soužití v MŠ
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte
 • vytvářet prostor k rozvíjení sociálních kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině
 • vést děti k poznání, že jsou součástí přírody
 • připravit děti na plynulý přechod do ZŠ

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou. Zapojujeme rodiče do výchovných činností, vedeme je k tomu, aby MŠ využívali jako poradenský servis.