Integrované bloky

Jednotlivé integrované bloky rozpracovávají učitelky dle svého výběru do týdenních třídních bloků.

 

Korálek jablíčkový  

Putování s větrem

 

Charakteristika bloku

S kamarádem větrem budeme poznávat nové kamarády a seznamovat se s podzimní přírodou.

Pokusíme se společně usnadnit dětem vstup do MŠ a prožitkovou formou je seznámit s pravidly, možností jejich spoluvytváření, dětskými kamarády, učitelkami a zaměstnanci MŠ. Začlenit nové děti do kolektivu a průběžně vytvářet atmosféru pohody, radosti a vzájemného porozumění. 

Přirozenou formou rozvíjet poznatky o začínajících změnách v přírodě. Probouzet v dětech pouto sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

Snažit se probouzet v dětech potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy, zákonitosti a vnímat její proměny všemi smysly.

 

 

 Korálek kouzelný 

Putování za Vánoční hvězdou

 

Charakteristika bloku

Putováním za Vánoční hvězdou chceme dětem přiblížit nejkrásnější období roku, obohatit jejich povědomí o skutečném poslání a smyslu Vánoc, navození atmosféry pohody a porozumění, seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi. Vytvářením představ o sobě samém u dětí upevňovat vědomí, že každé dítě je jiné, ale důležité. Prostřednictvím pohádkových příběhů probouzet a rozvíjet u dětí cit pro spravedlnost a pravdu.

 

 

 Korálek ledový

Putování sněhové vločky

 

Charakteristika bloku

Společně se sněhovou vločkou chceme formou vlastních zkušeností a prožitků získat co nejvíce informací o sněhu, ledu, zimních sportech, krajinách věčného ledu a sněhu a o přírodě v zimě. Na základě vlastních prožitků vytvářet citovou vazbu k místu kde žiji, s kým žiji. Získávat nové poznatky a pojmy z oblasti péče o zdraví, tělo, upevňovat správné hygienické návyky a vytvářet povědomí o zdravém životním stylu.


 Korálek duhový 

Putování dešťové kapičky

 

 

Charakteristika bloku

Dešťová kapička pomůže přiblížit dětem období, kdy zima přechází v jaro. Společně s nimi bude pozorovat a poznávat změny probíhající v přírodě a působení vlivu počasí na vegetaci. Povede děti k pochopení, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit. Pomůže jim uvědomit si sounáležitost s živou i neživou přírodou a ukáže jim, jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme.

S její pomocí si osvojí poznatky o lidových zvycích

a obyčejích, tradicích našich předků i tradicích novodobých.


 Korálek sluneční


Putování se sluníčkem

 

Charakteristika bloku

Se sluníčkem doputujeme do období letních prázdnin, které je spojeno s cestováním a výlety do přírody. Pomocí her a činností budeme rozvíjet fantazii a představivost dětí. Společně se naučíme vyhledávat zajímavosti o vodě, lesích a horách na naší planetě. S dětmi  objevíme svět i mimo naši zemi a planetu.