Specializovaný vzdělávací program

Pojďme spolu objevovat svět

 Tento vzdělávací program bude zpracován a realizován jako samostatný projekt, jehož koncepce bude vycházet ze školního vzdělávacího programu školy.

Bude realizován v projektových dnech jako součást výchovně - vzdělávací činnosti školy.

Zahájení projektu:

leden 2011

Motto projektu:

 „ Příroda může existovat bez člověka,

ale člověk bez přírody ne.“

Charakteristika projektu:

Na základě vlastních prožitků, her a vhodných forem a metod vytvářet citovou vazbu k místu kde žiji a s kým žiji. Snažit se v dětech probouzet potřebu pobývat v přírodě. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a vážit si života ve všech jeho formách. V rámci Environmentální výchovy (EV) vést děti k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vytvořit podnětné prostředí, které dětem umožňuje přímé pozorování rostlin a zvířat, bezprostřední kontakt s přírodou a styk dětí se zvířaty.

Záměr projektu:

Moderní životní styl je úzce spojen s životním prostředím. Proto chceme naučit děti vytvořit si základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí. Probouzet citový vztah k přírodě, výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Pochopit správné i nesprávné chování člověka k životnímu prostředí, smysl a důvod třídění odpadu. Získat povědomí a chuť chránit přírodu, umět hledět do budoucnosti.

Cíl projektu:

 • vést děti k poznávání přírody – rostliny, stromy, keře, zvířata

 • vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí

 • vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů

 • vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka - viz motto projektu

 • vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti

 • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka:

 • péče o ptáky v zimě

 • sběr kaštanů a žaludů pro zvěř

 • správné chování v lese – nelámat větvičky, nekopat do hub, nekřičet – neplašit zvěř

 • neodhazovat odpadky

 Věková kategorie:

Děti 3 – 6 (7 let – děti s odkladem školní docházky)

Partneři projektu:

Rodiče dětí

Snaha o maximální zapojení rodičů a prarodičů dětí naší mateřské školy do jednotlivých projektových dnů a jejich pomoc při realizaci projektu.

Město Radnice na základě Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci

Za pomoci města Radnice realizovat vystoupení, výstavy zaměřené na environmentální výchovu (kresby a výrobky dětí) v kulturním domě U Růže, vestibulu městského úřadu, propagace projektu v MŠ a na internetových stránkách města Radnice

 Spolupráce s rodiči i s městem Radnice je na velmi dobré úrovni a předpokládáme její pokračování i v budoucnosti.

 Činnosti spojené s projektem:

 • výlety - ZOO

 • exkurze

 • využití přírodnin a přírodních materiálů v pracovních činnostech

 • výstavy dětských prací vztahujících se k EV

 • oslavy (1. Jarní den, Den Země, Den stromů)

 • bylinková zahrádka

 • tichá cvičení k rozjímání (můj strom, hlasy přírody, oko přírody)

 • aktivní pohybová a smyslová cvičení (hledání zvířecích stop, pexeso přírody, indiánská šoulačka)

 • eko hry

 • pozorování přírody – spontánní, řízené

 • malování přírodními barvami

 • sluchové, hmatové a čichové hry

 • besedy – myslivec, pracovník záchranné stanice živočichů Rokycany, pracovnice Ekocentra Radnice

 • práce s knihou – encyklopedie

 • příběhy a pohádky s přírodní tematikou (četba, kresba, vyprávění)

 • třídění odpadu v MŠ

 • dramatická výchova

 • pracovní činnosti na zahradě MŠ – pletí, hrabání listí, sázení

 • návštěva ekologické zahrady při ZŠ Radnice

 • vycházky do přírody- les je můj kamarád

Pravidla soužití dětí v projektu:

 • buď přátelský a laskavý

 • chraň slabšího

 • vědomě neubližuj, vždyť i ten nejmenší tvor má právo na život

 • buď aktivní a zajímej se

 • chtěj pomáhat

 • chraň přírodu

 • pečuj o přírodu

Kompetence, kterých by děti měly v průběhu projektu dosáhnout:

 • mít povědomí o významu životního prostředí a environmentální výchově

 • dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné přírodní a společenské prostředí

 • umět rozlišovat činnosti, které na životní prostředí působí kladně i naopak

 • dětským způsobem projevovat citlivost, ohleduplnost nejen k lidem, ale i k živočichům a k přírodě, pomoc slabším, rozpoznat nevhodné chování k lidem i k životním prostředí, vnímat nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 • klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem v přírodě děje, chtít porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu s přírodou a se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, snažit se podle toho chovat

 • vědět, že není jedno, v jakém životním prostředí žije, uvědomovat si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 • všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí i v přírodě která ho obklopuje